• A
  A
  A
  A
 • ליעוץ חינם התקשרו073-374-5000
הומי השקעות ומשכנתאות חברתיות
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 073-374-5000
תנאי שימוש

תנאי שימוש

HOMEI

תנאי שימוש

גולש יקר,

ברוך הבא ל-HOMEI, פלטפורמה חברתית המאפשרת לתת ולקבל הלוואות במודל עמית-לעמית (Peer-to-Peer). HOMEI היא הפלטפורמה הראשונה בישראל המתמחה במתן משכנתא חברתית ללווים ובהשקעה חברתית החל מסכום השקעה נמוך, המגובה בנכס ובטוחות נדל"ן לטובת המלווים. מסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד; השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד.

שימת לבך כי מסמך תנאי שימוש זה כולל פרטים מהותיים מאוד בנוגע לפעילותך בפלטפורמה. הגלישה והשימוש שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. לכן, אתה מתבקש לקרוא את כל תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון רב. אם אינך מסכים לאי-אלו מתנאי השימוש, אנו ממליצים לך להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי וללא תנאי. בכל מקרה של אי-בהירות בקשר עם האמור במסמך זה, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות דואר אלקטרוני (info@home-invest.co.il) או טלפון (073-374-5000).

 

 1. מבוא, פרשנות ותנאים כלליים
  1. למונחים המפורטים להלן תהא נתונה הפרשנות המופיעה לצידם:

"האתר"

אתר האינטרנט שכתובתו http://www.home-invest.co.il/.

"הבטוחות"

שטר המשכנתא, הערת אזהרה, ביטוח המקרקעין, ביטוח חיים ושטר המשכון וכן כל מסמך אחר שהלווה יידרש לחתום עליו לצורך העמדת בטוחה בהתאם להסכם ההלוואה ובהתחשב בנכס שהציע הלווה כבטוחה.

"החברה"

חברת הומי משכנתאות חברתיות בע"מ, ח.פ. 515739498, שכתובתה היא רחוב הרוקמים 26, חולון 5885849 (מגדל עזריאלי B), לרבות מי מטעמה.

"הנאמן"

החברה, או נאמן אחר שימונה על-ידי החברה לניהול חשבון הפלטפורמה.

"הסכם ההלוואה"

הסכם הלוואה שייכרת בין הלווה לבין המלווים, בנוסח הניתן לצפייה כאן.

"הסכם הצטרפות מלווה"

הסכם בין החברה לבין משתמש המבקש לפעול כמלווה בפלטפורמה וניתן לצפייה כאן.

"הסכם הצטרפות לווה"

הסכם בין החברה לבין משתמש המבקש לפעול כלווה בפלטפורמה וניתן לצפייה כאן.

"הפלטפורמה"

HOMEI, פלטפורמה חברתית להעמדת הלוואות על בסיס מודל עמית-לעמית (Peer-to-Peer) אותו מתעלת החברה באמצעות האתר.

"חשבון הפלטפורמה"

חשבון נאמנות אשר הנהנים בו הם המלווים, דרכו מתנהלת תנועת הכספים בפלטפורמה.

"לווים"

מי שהשלימו את הליך הרישום בפלטפורמה ואושרו על-ידי החברה לפעול בפלטפורמה בתור לווים.

"מלווים"

מי שנרשמו באתר והגישו באמצעותו הצעה להעמיד הלוואה באמצעות הפלטפורמה.

"מסמכי הפלטפורמה"

הסכם תנאי שימוש זה, הסכמי ההצטרפות של הלווה ושל המלווה, הסכם ההלוואה, המסמכים היוצרים את הבטוחות, מדיניות הפרטיות וכל מסמך אחר המוצג באתר או שישלח ללווים או המלווים כחלק מפעילות הפלטפורמה.

"משכון"

שיעבוד אותו יצור הלווה על זכויותיו בנכס מקרקעין ויירשם אצל רשם המשכונות או כל גורם רלוונטי אחר, אשר נועד להבטחת החזר ההלוואה.

"משכנתא"

שיעבוד אותו יצור הלווה על זכויותיו בנכס מקרקעין ויירשם אצל לשכת רישום מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל או כל גורם רלוונטי אחר, אשר נועד להבטחת החזר ההלוואה.

"משתמש"

גולש באתר.

"משתמש רשום"

משתמש אשר השלים את הליך ההרשמה כלווה או מלווה בפלטפורמה.

"נאמן בטוחה"

מי שהמלווים הסמיכו, במסגרת הסכם הצטרפות מלווה (הניתן לצפייה כאן), לנהל עבורם את הבטוחות.

"סכום ההשקעה"

הסכום אותו מלווה מעמיד לצורך מתן הלוואות באמצעות הפלטפורמה.

"קרן ההלוואה"

סכום ההלוואה המבוקש על-ידי לווה פלוני במסגרת בקשת הלוואה מסוימת.

"שטר המשכנתא"

מסמך משפטי היוצר את המשכנתא.

"שטר משכון"

מסמך משפטי היוצר שיעבוד זכויות נוספות או שונות של הלווה בנכס המקרקעין.

"תנאים עקרוניים לקבלת הלוואה"

סכום ההלוואה המקסימלי ומסלולי ההלוואה השונים (ריבית מינימלית ואופן החזר ההלוואה) שאושרו ללווה על-ידי החברה לצורך קבלת הלוואה בפלטפורמה, בתום שלב הערכת הלווה על-ידי החברה.

"תנאי שימוש"

כל התנאים המפורטים במסמך זה להלן.

 

 

 1. הגלישה והשימוש באתר וההשתתפות בפלטפורמה כפופים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו להלן.
 2. למונחים שלהם לא ניתנה פרשנות ספציפית בהסכם זה, תהא אותה המשמעות המוענקת להם בהסכם הצטרפות מלווה או בהסכם הצטרפות לווה.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמי ההצטרפות (כהגדרתם להלן), תגברנה הוראות הסכמי ההצטרפות.
 4. השימוש בכל האתר מוגבל למשתמשים רשומים. למשתמשים לא רשומים תינתן גישה רק לחלק מהמידע הקיים באתר. כפי שיפורט בהרחבה להלן, מובהר כבר בשלב זה, כי החברה רשאית שלא לקבל לפלטפורמה את כל מי שמבקש להצטרף אליה.
 5. תנאי השימוש חלים על כל צפייה או שימוש באתר ועל כל פעולה בפלטפורמה, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.
 6. המשתמשים הרשומים יקבלו שם משתמש וסיסמה לשימוש באתר. על-מנת למנוע שימוש לרעה בפרטיך, אנו ממליצים לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות מוחלטת וממליצים על החלפת הסיסמה בתדירות גבוהה ככל הניתן.
 7. עוד בטרם נפרט את מהות ואופן השימוש באתר וההצטרפות לפלטפורמה, נבהיר כי החברה אינה אחראית ואינה ערבה או מבטיחה, בכל דרך שהיא, את פירעון ההלוואות המועמדות על-ידי המלווים ללווים בפלטפורמה. השימוש בשירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה הוא באחריות המשתמשים הרשומים בלבד.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם, ככל שייגרם, למשתמשים רשומים או לא רשומים כתוצאה מן השימוש באתר, מהעמדת הלוואות או מנטילת הלוואות באמצעות הפלטפורמה, לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים או אובדן קרן ההלוואה.

 1. הצטרפות לפלטפורמה
  1. על מנת להצטרף לפלטפורמה, על המשתמשים באתר להפוך למשתמשים רשומים. זאת, על-ידי התקשרות עם החברה בהסכם הצטרפות מלווה או הסכם הצטרפות לווה (לפי העניין), הניתנים לצפייה כאן: הסכם הצטרפות מלווה ו-הסכם הצטרפות לווה (וביחד – "הסכמי ההצטרפות").
  2. מבלי לגרוע מחשיבות כל תנאי אחר בתנאי שימוש אלו או בהסכמי ההצטרפות, מודגש כי תנאי יסוד להצטרפות לפלטפורמה הוא עמידה בדרישות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (והצווים מכוחו), ככל שהן חלות. לפיכך, כל העברת כספים אל ומחשבון הפלטפורמה יהיו כפופות להוראות החוק ובהתאם לשיקול הדעת המוקנה לחברה מכוח חוק זה. כמו כן, יובהר כי במסגרת פעילותו בפלטפורמה, כל מלווה בפלטפורמה שהוא תושב חוץ, יהיה כפוף, בנוסף להוראות כל דין אחרות החלות בעניינו, גם למדיניות הדיווח החל במדינת תושבתו.
  3. כל משתמש רשום מתחייב כי המידע שיימסר על-ידו לצורך רישומו לאתר ובמהלך פעילותו בפלטפורמה יהיה נכון ומדויק וכי אם יחול שינוי כלשהו בפריט מידע שנדרש לצורך רישומו, יידע על כך את החברה לאלתר. תשומת הלב מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית. באמצעות אישור תנאי השימוש אתה מתחייב לפצות ולשפות (לפי העניין) את החברה על כל הנזקים או ההוצאות שייגרמו לחברה או לצד שלישי כלשהו, מקום שבו תעביר מידע שגוי, לא מדויק, לא שלם או כוזב או מקום שבו שלא תעדכן את החברה לאלתר על כל שינוי במידע כאמור.
  4. כתובת הדואר האלקטרוני שימסרו המשתמשים במהלך הליך ההרשמה (בין אם כלווים ובין אם כמלווים) ישמש את החברה למשלוח הודעות בקשר עם פעילותם בפלטפורמה. לכן, כל מלווה ולווה מתחייבים במסגרת תנאי השימוש (ככל שהצטרפותם לפלטפורמה תאושר על-ידי החברה), לבדוק על בסיס תדיר את תיבת הדואר הנכנס בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.
  5. השימוש באתר, לרבות העמדת וקבלת הלוואות במסגרת הפלטפורמה, כפופים למסמכי הפלטפורמה ולתנאים נוספים שייקבעו על ידי החברה, ככל שייקבעו. נוסח מסמכי הפלטפורמה, לרבות הסכמי ההצטרפות, יעודכנו מעת לעת על-ידי החברה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. העדכונים האמורים ייכנסו לתוקפם עם פרסומם באתר או במועד מאוחר יותר על פי החלטת החברה, אלא אם במסמך מסוים נאמר מפורשות אחרת; למען הסר ספק, מובהר כי אין האמור מתייחס לשינוי תנאי הסכם ההלוואה לאחר כריתתו. באמצעות אישור תנאי השימוש אתה נותן את הסכמתך כי די יהיה בפרסום באתר על מנת שהעדכונים הללו ייכנסו לתוקפם.

 

 1. קבלת הלוואה באמצעות הפלטפורמה
  1. הלווים הם אנשים פרטיים או תאגידים (תאגידים רשאים ללוות עד מיליון ₪).
  2. היקף ההלוואות שיכול לווה ליטול במסגרת הפלטפורמה, בכל זמן נתון, יקבע בהתאם לשווי הנכס עליו יצור את הבטוחות.
  3. הואיל וכתנאי לקבלת הלוואה, הלווה נדרש ליצור את הבטוחות, על הלווה להיות הבעלים של הזכות במקרקעין שבכוונתו להציע כבטוחה. החברה שומרת על זכותה לאפשר ריבוי לווים במסגרת הלוואה מסוימת ובלבד שלפחות אחד מהלווים הוא בעל הזכות במקרקעין שעליו תירשם המשכנתא.
  4. עבור הלווים, הליך קבלת ההלוואה באמצעות הפלטפורמה כולל את השלבים הבאים:
   1. שלב א' – שלב הרישום וההצטרפות לפלטפורמה

שלב זה כולל את אישור תנאי השימוש, אישור הסכם הצטרפות לווה והשלמת הליך הרישום למבקש הלוואה. במסגרת הליך רישום זה הלווה יידרש למסור לחברה, בין היתר, את סכום ההלוואה המבוקש, פרטים אודות חשבון הבנק שלו, פרטים ואישורים בקשר עם זכויותיו בנכס המקרקעין שעליו תיווצרנה הבטוחות להבטחת ההלוואה(ות) אותה/ן ייטול, וכן כל מסמך אחר או מידע נוספים אשר דרושים לדעת החברה לצורך הערכת הלווה ונכס המקרקעין מושא המשכנתא.

 

 1. שלב ב' – בדיקת התאמה ללווה

שלב זה מבוצע על-ידי החברה ובמסגרתו החברה תבצע (לרבות באמצעות יועציה החיצוניים) הליך בדיקה ללווה. הליך בדיקה זה כולל הערכת מצבו הפיננסי של הלווה (דהיינו, יכולתו לעמוד בהחזרי ההלוואה) וכן בדיקת נכס המקרקעין של הלווה עליו תיווצרנה הבטוחות.

בדיקת נכס המקרקעין כוללת ביצוע בדיקה והערכה של שמאי לצורך קביעת שווי הנכס ובדיקה משפטית בדבר היתכנות רישום הבטוחות. בסוף שלב זה, החברה תפנה אל הלווה ותיידע אותו אם אושר לו להצטרף כלווה לפלטפורמה. ככל שתשובת החברה תהיה חיובית, החברה תמסור ללווה את התנאים העקרוניים לקבלת הלוואה (כהגדרת מונח זה בפרק המבוא).

מובהר כי החברה רשאית שלא לקבל משתמש כלווה לפלטפורמה, על אף השלמת הליך הרישום, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת מתן נימוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תסרב לאשר את רישום המשתמש, בין היתר, אם היא סבורה, כי התנאים העקרוניים למתן הלוואה למשתמש מסוים אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג-1993 (או בשמו החדש – חוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993) כפי שיתוקן מעת לעת, או אם היא סבורה כי הנכס שהלווה הציע כבטוחה אינו יכול או ראוי לשמש כבטוחה מספקת להלוואה המבוקשת. החלטת החברה לעניין אי קבלת לווה לפלטפורמה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה בעניין זה.

 

 1. שלב ג' – פתיחת בקשת ההלוואה על-ידי הלווה

לאחר קבלת התנאים העקרוניים לקבלת הלוואה מידי החברה, וככל שאלו מקובלים עליו, הלווה יפנה לחברה ויפתח בקשה לקבלת הלוואה בהתאם לנוסח הניתן לצפייה כאן ("בקשת ההלוואה"). זהו השלב בו הלווה מוסר לחברה, בין היתר, את סכום ההלוואה המבוקשת ואת תקופת ההלוואה המבוקשת – ובלבד שכל אלה אינם חורגים מהתנאים העקרוניים לקבלת ההלוואה כפי שנקבעו לאותו הלווה.

שימו לב: משעה שנפתחה בקשת ההלוואה, הלווה לא יוכל לחזור בו מבקשת ההלוואה. כמו כן, פתיחת בקשת ההלוואה מהווה התחייבות מצד הלווה לחתום על הסכם הלוואה בנוסח הניתן לצפייה כאן, אם וכאשר בקשת ההלוואה שלו תקבל מענה באמצעות הפלטפורמה. בכל מקרה של ביטול בקשת הלוואה על-ידי הלווה בנסיבות שאינן בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") המפורטות בסעיף 5.2להלן, ייגבו מהלווה דמי ניהול וארגון הלוואה בשיעור הקבוע בתעריפון החברה כפי יעודכן מעת לעת וניתן לצפייה כאן ("התעריפון"), וזאת מבלי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על הלווה לפי הסכם הצטרפות לווה או כל זכות של החברה על-פי מסמכי הפלטפורמה.

 

 1. שלב ד' – שלב איתור המלווים

לאחר פתיחת בקשה ההלוואה על-ידי הלווה, החברה תבנה ללווה את תיק הלוואה שיכלול מספר מלווים שונים, בתנאים התואמים את בקשת ההלוואה שהגיש הלווה. ככל שיימצאו מספיק מלווים בפלטפורמה על-מנת להיענות לבקשת ההלוואה, הלווה יקבל הודעה מהחברה לפיה בקשת ההלוואה אושרה.

 1. שלב ה' – חתימת על הסכם ההלוואה והמסמכים היוצרים את הבטוחות

לאחר סגירת בקשת ההלוואה, הלווה יידרש להגיע (תוך תיאום מראש) למשרדי נאמן הבטוחה או החברה (לרבות מי מטעמה או עורכי הדין שילוו את הפלטפורמה), על-מנת לחתום על הסכם ההלוואה, המסמכים היוצרים את הבטוחות וכל מסמך אחר הנוגע להעמדת ההלוואה כפי שיידרש על-ידי החברה או נאמן הבטוחה. לצורך החתימה על מסמכים אלה, ייתכן שהלווה יידרש להביא עימו מסמכים שונים, לרבות מסמכים מזהים ומסמכים המעידים על זכויותיו בנכס אשר בכוונתו למשכן וכיו"ב. מיד לאחר חתימת המסמכים היוצרים את הבטוחות, החברה תחל לפעול על מנת לרשום את הבטוחות במרשמים המתנהלים על-פי חוק ובכלל זה את המשכנתא (ככל שניתן לרשום משכנתא) בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית.

לעניין יצירת הבטוחות יובהר כי מדיניות הפלטפורמה היא, בעדיפות ראשונה, יצירת משכנתא על זכויות הלווה לטובת נאמן הבטוחה והחברה. במקרים בהם לא ניתן לרשום את המשכנתא או במקרים בהם רישום המשכנתא כרוך במאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעת החברה או נאמן הבטוחה, לא תירשם משכנתא והלווה יידרש לספק בטוחות אחרות להנחת דעתם של  החברה ונאמן הבטוחה כתנאי לקבלת ההלוואה, כמפורט בהסכם ההלוואה.

 

 1. שלב ו' – קבלת אישור על רישום הבטוחות וקיום התנאים הנוספים והעמדת קרן ההלוואה.

עם השלמת רישום הבטוחות והתנאים הנוספים לקבלת ההלוואה הקבועים בהסכם ההלוואה, החברה תודיע על-כך ללווה וקרן ההלוואה תועבר מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הבנק של הלווה, בניכוי עמלות ומיסים, כמפורט במסמכי הפלטפורמה. מזל-טוב, קיבלת הלוואה באמצעות HOMEI!

שימו לב: במקרה שבו – (א) השלמת רישום הבטוחות והתנאים הנוספים לקבלת ההלוואה לא יושלמו בתוך 30 ימים ממועד כריתת הסכם ההלוואה (לעניין זה יודגש כי משך רישום הבטוחות עשוי להשתנות מנכס לנכס); או (ב) יתברר לחברה כי רישום הבטוחות או קיומם של התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה (כולם או חלקם) הוא בלתי אפשרי או כרוך בהשקעת מאמצים בלתי סבירים (לרבות הצורך בפניה לערכאה שיפוטית), על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה; אזי, החברה תהא רשאית להחליט כי הסכם ההלוואה יבוטל מבלי שסכום כלשהו יעבור מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הלווה ויחולו הוראות הסכם ההלוואה לעניין זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לחזור להציע ללווה תנאי אחרים, מקום בו העמדת ההלוואה נתקלת בקושי וזאת חלף דחיית הבקשה.

 

 1. העמדת הלוואה באמצעות הפלטפורמה
  1. המלווים בפלטפורמה יהיו אנשים פרטיים או תאגידים, כאשר כל מלווה יוכל להעמיד מספר הלוואות במקביל.
  2. המלווה יעמיד את כספי ההשקעה באמצעות העברה בנקאית לחשבון הפלטפורמה שאת פרטיו יקבל בעת רישומו לאתר.
  3. עבור המלווים, הליך מתן הלוואה באמצעות הפלטפורמה כולל את השלבים הבאים:
   1. שלב א' – שלב הרישום וההצטרפות לפלטפורמה

שלב זה כולל את אישור תנאי השימוש, אישור הסכם הצטרפות מלווה והשלמת הליך הרישום למלווים בפלטפורמה. במסגרת הליך הרישום המלווה יידרש, בין היתר, למלא שאלון מלווה באתר (הניתן לצפייה כאן), לבצע הליך זיהוי לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, להשלים את הליך הזיהוי מול החברה ולהעביר את סכום ההשקעה אל חשבון הפלטפורמה.

ביצוע כל הפעולות הנ"ל הוא תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם הצטרפות המלווה (הניתן לצפייה כאן). הליך הרישום כמלווה לא יושלם, עד אשר המלווה יבצע העברה בנקאית של הסכום סכום השקעה, מחשבון הבנק שאת פרטיו מסר בהליך הרישום, לחשבון הפלטפורמה. יובהר כי ככל שהמלווה הוא תושב חוץ, העברת סכום ההשקעה אל חשבון הפלטפורמה תותר רק לאחר שאושרו כל הליכי הזיהוי והאימות הנדרשים על-פי מדיניות החברה ורק מחשבונו האישי, המנוהל תחת שמו וזהותו המלאים, ורק ממדינת תושבותו.

יובהר כי על אף השלמת הליך הרישום, החברה תהיה רשאית שלא לקבל משתמש מסוים כמלווה בפלטפורמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החלטת החברה לעניין אי קבלתו של משתמש מסוים כמלווה לפלטפורמה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

 1. שלב ב' – שלב איתור והצטרפות לבקשות הלוואות פתוחות

עם השלמת הליך הרישום ובתנאי שהחברה תמצא את המשתמש כמתאים לפעול בפלטפורמה בתור מלווה, המלווה יוכל להצטרף באמצעות הפלטפורמה כמלווה בהלוואה ללווה פלוני. יודגש: הקצאת סכומים מתוך סכום ההשקעה הפנוי (דהיינו – הסכומים מתוך סכום ההשקעה שטרם הוקצו להלוואה מסויים; להלן – "הסכום הפנוי") של כל מלווה לצורך העמדת הלוואות שונות שיינתנו באמצעות הפלטפורמה, תעשה על-ידי החברה. הקצאת הסכומים כאמור תעשה תוך שאיפה לבנות עבור כל מלווה תיק הלוואות מבוזר ככל הניתן, הכוללת פיזור הסכום הפנוי על-פני 4 הלוואות שונות לכל הפחות, ובהתאם למדיניות החברה הניתנת לצפייה כאן.

מובהר כי המלווה יהיה רשאי לבקש למשוך את יתרת סכום הסכום הפנוי (ורק אותו), וזאת באמצעות מתן הודעה מראש לחברה בת 14 ימים לפחות ("תקופת ההודעה המוקדמת"). במהלך תקופת ההודעה המוקדמת החברה תהא רשאית להמשיך ולנסות להקצות את הסכום הפנוי לטובת הלוואה מסויימת במיזם. העברת הסכום הפנוי על-פי סעיף זה תיעשה בתוך ארבעה (4) ימי עסקים מתום תקופת ההודעה המוקדמת ותנוכה בגינה עמלה בהתאם לקבוע בתעריפון.

 

 1. שלב ג' – כריתת הסכם הלוואה

הסכם הלוואה ייכרת ברגע שייחתם על-ידי הלווה כאמור בסעיף 3.4(ה)לעיל.

ויודגש: בעצם העברת הכספים לחשבון הפלטפורמה, כל אחד מבין המלווים נותן בזאת את אישורו כי קרא את הסכם ההלוואה (בנוסח הניתנת לצפייה כאן), הסכים לכל תנאיו והסמיך את נאמן הבטוחה והחברה לחתום עליו בשמו ולא יוכל לחזור בו. כמו כן, בעצם העברת הכספים לחשבון הפלטפורמה, המלווה מוותר על כל טענה או טרוניה כנגד הלווה, החברה או נאמן הבטוחה בקשר עם נוסח הסכם ההלוואה.

 

 1. שלב ד' – המתנה לשכלול הבטוחות והשלמת התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה

עם כריתת הסכם ההלוואה כאמור, הודעה תשלח למלווים ותחל תקופה בה ימתינו כל הצדדים להסכם ההלוואה לקבלת אישור בדבר שכלול הבטוחות לרבות באמצעות רישומן ועמידת הלווה בכל התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה, כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה. לאחר מכן, קרן ההלוואה תועבר מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הבנק של הלווה לאחר ניכוי העמלות המגיעות לחברה (כמפורט בסעיף 8להלן) והמיסים (כמפורט בסעיף 12להלן), והכל בהתאם לחישובי החברה.

שימו לב: במקרה שבו – (א) שכלול הבטוחות והתנאים הנוספים לקבלת ההלוואה לא יושלמו בתוך 30 ימים ממועד כריתת הסכם ההלוואה; או (ב) יתברר לחברה כי שכלול הבטוחות או קיומם של התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה (כולם או חלקם) הוא בלתי אפשרי או כרוך בהשקעת מאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לרבות הצורך בפניה לערכאה שיפוטית); אזי, החברה תהא רשאית להחליט כי הסכם ההלוואה יבוטל מבלי שסכום כלשהו יעבור מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הלווה.

 

 1. שלב ה' – קבלת אישור על העמדת ההלוואה בפועל ותחילת קבלת החזרי ההלוואה

לאחר שקרן ההלוואה תועבר לחשבון הבנק של הלווה, המלווים באותו הסכם ההלוואה יקבלו על כך הודעה והחל משלב זה יחלו ליהנות מהחזרי ההלוואה, בהתאם לתנאי ההלוואה שנקבעו באותו ההסכם. מזל-טוב, העמדת משכנתא באמצעות HOMEI!

 

 1. עוד כמה מילים על בקשת ומתן ההלוואה באמצעות הפלטפורמה
  1. שלב פתיחת בקשת ההלוואה על-ידי הלווה רלוונטי רק עבור מי שהשלימו את הליך הרישום למבקש הלוואה, נבדקו על-ידי החברה ונמצאו מתאימים לפעול כלווים בפלטפורמה. גם אם מבחינה טכנית יתאפשר למשתמש מסוים למלא פרטים באתר לצורך פתיחת בקשת הלוואה, קבלת הלוואה תתאפשר רק לאחר שאותו משתמש יקבל הודעה מהחברה בדבר השלמת בדיקת ההתאמה כאמור בסעיף קטן 3.4(ב) לעיל והפיכת המשתמש ללווה בפלטפורמה.
  2. משעה שנחתם הסכם ההלוואה, ביטול הסכם ההלוואה יעשה בהתאם להוראות הפירעון המוקדם הקבועות בהסכם ההלוואה.
  3. הלווה אינו רשאי להעביר, להמחות או להסב את כל או חלק מזכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם ההלוואה לכל לווה או גוף אחר כלשהו.
  4. יתכן וסך ההלוואות שיסגרו למלווה מסוים, יהיו בסכום מצטבר הנמוך יותר מסכום ההשקעה (כהגדרתו בפרק המבוא לעיל). כמו כן, הלוואות שייסגרו כאמור עשויות לכלול ריבית או ריבית משוקללת שונה מהריבית המשוקללת אותה דרש המלווה במסגרת שאלון המלווה.
  5. המלווה יהיה רשאי, בכפוף לאישור החברה ולשיקול דעתה הבלעדי (ויובהר – אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לאשר זאת), להמחות למלווה אחר בפלטפורמה את מלוא או חלק מזכויותיו לקבלת החזרי הלוואות עבור ההלוואות שנתן באמצעות הפלטפורמה. מובהר בזאת כי לא תותר המחאת זכות לקבלת החזרי הלוואה למי שאינו מלווה בפלטפורמה. התנאים לביצוע המחאת הזכויות לפי סעיף זה, לרבות העלויות בהן הדבר עשוי להיות כרוך, יפורטו בתנאי שימוש נפרדים שיחולו על פעולה זו.
  6. מובהר בזאת כי העמדת הלוואה באמצעות הפלטפורמה מותנית בקיומן של בקשות הלוואה פתוחות במועד הצטרפות מלווה לפלטפורמה; ואילו לקיחת הלוואה מותנית בקיומם של מלווים בפלטפורמה במועד פתיחת בקשת ההלוואה. בהעדר התאמה בין הצעות המלווים לבין בקשות ההלוואות הפתוחות, לא תועמד הלוואה. כל אחד מהצדדים, לווה ומלווה, מודע לכך ומשחרר את החברה מכל טענה או דרישה בעניין זה.

 

 1. הנאמן ונאמן הבטוחה
  1. לצורך ביצוע תנועות הכספים בפלטפורמה ועל-מנת ליצור הפרדה מבנית ברורה בין הסכום הפנוי של המלווים לבין נכסי החברה, החברה תפעל בתור נאמן בחשבון הפלטפורמה או תתקשר עם נאמן (כמפורט בהסכם הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן, ככל שנחתם, וניתן לצפייה כאן).
  2. הנאמן יבצע את העברות הכספים מחשבון הפלטפורמה בהתאם להוראות החברה. בעת העברות הכספים ינוכו מהסכומים המגיעים למלווים או ללווים, לפי העניין, העמלות המגיעות לחברה כמפורט בסעיף 8להלן ובמסמכי הפלטפורמה ואת המיסים כמפורט בסעיף 12להלן, והכל בהתאם לחישובי החברה.
  3. נאמן הבטוחה הוא מי שהבטוחות תירשמנה על שמו ותפקידו יהיו לנהל אותן ובמקרה של הפסקת תשלומי הלווה, לפעול בשיתוף פעולה עם החברה, למימוש המשכנתא.

 

 1. תנועת הכספים
  1. כל העברות הכספים מהמלווה, למלווה, מהלווה וללווה וכיו"ב, יבוצעו אך ורק באמצעות חשבון הפלטפורמה. מובהר כי אין לחברה זכות בכספים שבחשבון הפלטפורמה מעבר לקבוע במסמכי הפלטפורמה.
  2. העברות הכספים הנ"ל יבוצעו על-ידי הנאמן והן משקפות את הסכומים המגיעים למשתמשים הרשומים לאחר ניכוי העמלות המגיעות לחברה (כמפורט בסעיף 8להלן) והמיסים (כמפורט בסעיף 12להלן), והכל בהתאם לחישובי החברה.
  3. לאחר שכלול הבטוחות, כספי המלווים השונים יצורפו לסך ההלוואה, כל אחד בהתאם לחלק שלו, ויועברו מחשבון הפלטפורמה לחשבון הבנק של הלווה.
  4. החזרי ההלוואה יבוצעו על-ידי הלווה לחשבון הפלטפורמה. לאחר מכן, הנאמן יעביר את הסכומים מחשבון הפלטפורמה לחשבונות הבנק של המלווים הרלוונטיים והכל בהתאם להוראות שיימסרו לנאמן באמצעות החברה.

 

 1. עמלות
  1. החברה גובה עמלות מכל לווה ומלווה בפלטפורמה, והכל בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה, הסכמי ההצטרפות (לווה ומלווה), התעריפון (הניתן לצפייה כאן) והתנאים המפורטים להלן ("העמלות"):
 1. במועד העברת כספי ההלוואה ללווה, ינוכו מקרן ההלוואה עמלה בגין מתן השירותים על-ידי החברה בשיעור הקבוע בתעריפון ("דמי טיפול") וסכומים נוספים שהוציאה החברה בקשר עם מתן ההלוואה, כך שסכום הכסף אשר יועבר ללווה מחשבון הפלטפורמה יהיה קרן ההלוואה בניכוי דמי טיפול;
 2. מכל החזר שישולם על-ידי הלווה, ינכה הנאמן, בטרם העברת ההחזר למלווים, עמלת ניהול הלוואה בשיעור הקבוע בתעריפון ("דמי ניהול");
 3. עמלות נוספות המפורטות בתעריפון החברה ("העמלות הנוספות"), אשר יעודכן מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וניתן לצפייה כאן.
  1. באמצעות אישור תנאי שימוש אלו, הלווים והמלווים מודעים ומאשרים, לפי העניין, כי ברור להם שהעמלות יקבעו ויעודכנו על-ידי החברה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכי הנאמן ינכה את דמי הטיפול, דמי הניהול והעמלות הנוספות בהתאם למפורט והקבוע בהסכמים ובתנאי שימוש אלו. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי ועדכון העמלות, ככל שיתבצע, יהיה אך ורק ביחס להסכמי הלוואה עתידיים וכי בשום מקרה החברה לא תשנה את העמלות ביחס להסכם הלוואה מסוים לאחר מועד כריתתו.

 

 1. הגנת הפרטיות
  1. החברה מודעת לחשיבות הגנת הפרטיות של המשתמשים באתר ופועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. מדיניות הפרטיות של האתר ניתנת לצפייה כאן ("מדיניות הפרטיות").
  2. בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות, הלווים והמלווים יהיו אנונימיים האחד למשנהו ובינם לבין עצמם.
  3. החברה תהא אחראית לשמור את הפרטים האישיים של המלווים והלווים בסודיות מוחלטת, למעט במקום בו תידרש החברה לגלותם לרשות מוסמכת כלשהי על פי דין או לצורך הליך גבייה או מימוש הבטוחות.

 

 1. זכויות יוצרים
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה, השירותים הניתנים במסגרתו, תכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים באתר, בסימני המסחר הכלולים בו, בשמו או בכתובתו (Domain name) ובכל התכנים האחרים שבו ("החומר המוגן"), מוגנים, בין היתר, על-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  2. החומר המוגן הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את החומר המוגן. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן החומר המוגן, ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

באמצעות אישור תנאי שימוש אלו, המשתמש מכיר בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים הקיימות בחומר המוגן ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדין ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

 

 1. קישורים אלקטרוניים (Links)
  1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
  2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של החברה או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין החברה או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
  3. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמא בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 

 1. מיסים
  1. כל אחד מהמשתמשים הרשומים יהיה אחראי באופן ישיר ובלעדי לתשלום המיסים בקשר עם פעילותו בפלטפורמה וההלוואות שהעמיד או שנטל באמצעות הפלטפורמה וכל מס אחר אשר יוטל עליו בקשר עם פעילותו בפלטפורמה.
  2. החברה (לרבות באמצעות הנאמן) תנכה מס מכל החזר הלוואה שיועבר למלווה בהתאם להוראות כל דין. מובהר כי החברה תנכה את המס המרבי המוטל על המלווה, אלא אם המלווה ימציא לידיה אישור תקף מרשות המיסים בדבר שיעור המס שיש לנכות מן ההכנסות המגיעות לו כתוצאה מפעילותו בפלטפורמה וזאת ממועד המצאת האישור האמור ואילך, וכל עוד אישור זה בתוקף.

 

 1. גבייה
  1. בהתאם לייפוי הכוח וכתב המחאת הזכויות אשר העניק המלווה לחברה בהסכם הצטרפות מלווה, במקום בו לווה לא יפרע את ההלוואה, כולה או חלקה, החברה תהא הרשאית הבלעדית לגבות את החוב האמור, בכל דרך שתבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות גיבוש הסדר חוב עם הלווה, שיחות טלפון עם הלווה, מכתבי התראה ראשוניים, התקשרות עם משרד עורכי דין המתמחה בגבייה או כל פעולת גבייה סבירה אחרת, וכלה במתן הוראות לנאמן הבטוחה בקשר עם מימוש הבטוחות.
  2. שימת ליבך כי החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שמוצו ההליכים המשפטיים המתאימים בנסיבות העניין, לקבוע כי ההלוואה אינה ברת גבייה, ולהפסיק לפעול לגבייתה וזאת מכוח המחאת הזכויות שקיבלה מהמלווים. הודעה על כך תינתן למלווים הרלוונטיים זמן סביר מראש, ככל שהדבר יתאפשר בנסיבות העניין.
  3. מהסכום הכולל אשר ייגבה באמצעות הליך הגביה המפורט לעיל בגין הלוואה ספציפית, ינוכו קודם כל עלויות הגבייה אשר החברה ונאמן הבטוחה הוציאו בגין אותה הלוואה.
  4. מודגש כי החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה, לרבות גם לא לאחר מימוש כלל הבטוחות שניתנו על-ידי הלווה.
  5. מובהר כי אין באמור בסעיף 13זה כדי להוות התחייבות או מצג של החברה לפיה בכוונתה לבצע מחיקת חוב של לווה כלשהו או כדי למנוע מהחברה לנקוט בכל הליך לגביית מלוא חוב של לווה, לרבות קרן הלוואה שלא נפרעה, ריבית, ריבית פיגורים, הוצאות, שכר טרחה וכל נזק אחר שנגרם עקב אי-פירעון הלוואה על-ידי הלווה בהתאם להסכם(י) ההלוואה שייחתם עימו.

 

 1. אחריות
  1. החברה מפעילה את האתר ומתפעלת את הפלטפורמה כפלטפורמה ליצירת התקשרויות בין לווים למלווים לצורך העמדת וקבלת הלוואות. החברה תהא זכאית לגבות עמלות בגין תפקידה זה, כפי שמפורט בסעיף 8לעיל.
  2. החברה אינה ולא תהיה צד להסכמי ההלוואה שיכרתו בין לווים לבין מלווים באמצעות הפלטפורמה, בשום צורה שהיא.[1]
  3. החברה אינה ולא תהיה אחראית במקרים בהם לא יהיו בקשות הלוואה פתוחות או במקרים לא יהיו מלווים המסוגלים להעמיד הלוואה באמצעות הפלטפורמה ובכל מקרה החברה לא מבטיחה ולא מסוגלת להבטיח, כי מלווה פלוני בהכרח יוכל להעמיד הלוואה או לווה פלוני בהכרח יוכל לקבל הלוואה.
  4. מובהר ומודגש בזאת כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בשום מקרה להבטחת פירעון מלוא או חלק מהלוואה מסוימת שתילקח באמצעות הפלטפורמה. החברה אינה מתחייבת –   ואף אינה מסוגלת להתחייב – להשיב את קרן ההלוואה או את הריבית אשר זכאים לה המלווים מהלווים במקרה בו לווה לא יעמוד בהחזרי ההלוואה שנטל באמצעות הפלטפורמה. בנוסף, החברה אינה מתחייבת ואינה מסוגלת להתחייב לכך כי במקרה של אי פירעון של הלוואה מסוימת, מימוש הבטוחות שניתנו להבטחת פירעון ההלוואה יכסו את כל או חלק מיתרות החוב של הלווה.
  5. החברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ולצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר (לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו) או מחוסר האפשרות להשתמש באתר או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר. הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, הם באחריות המשתמשים בלבד. המשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה, תביעה או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש באתר.
  6. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (as-is). המשתמש מסכים ומאשר, כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, הדירקטורים המכהנים מטעמה, בעלי מניותיה או כל הפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה במידע, בין במישרין בין בעקיפין, או להסתמכות המשתמש עליו.
  7. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה או אי גישה לאתר, בין לפי עילה חוזית ובין לפי עילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
  8. החברה ומי מטעמה אינם אחראים לכשל, תקלה או פגם בפעולת האתר או כשל כאמור בצפייה או בשימוש באתר או בשירותי רשת האינטרנט, התקשורת וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת או שלמות האתר לא יופרעו ויתנהלו בלא הפסקות או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים כלשהם. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי-התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שייגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
  9. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על-ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של החברה.
  10. המשתמש מתחייב לשפות את החברה (לרבות מי מטעמה) בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת הדין או מסמכי הפלטפורמה, לרבות תנאי שימוש אלו, על-ידו או על-ידי מי מטעמו.

 

 1. חובות המשתמש
  1. בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קרא בעיון את תנאי השימוש והוא מבין אותם ומסכים לכל האמור בהם לעיל ולהלן.
  2. הגם שאמור אחרת בתנאי השימוש או בהסכמים, החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש וההשתתפות של כל אדם או משתמש באתר או בפלטפורמה, הן באופן ארעי והן לצמיתות, לרבות במקרים המפורטים להלן:
 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו או מהתחייבויותיו על פי מסמכי הפלטפורמה;
 2. המשתמש מעל באמון החברה, הנאמן או המשתתפים בפלטפורמה, לרבות אם הזין או העביר מידע שגוי;
 3. חשבון הבנק או כרטיס האשראי של המשתמש הוגבלו או נחסמו בצורה כלשהי;
 4. המשתמש נכנס להליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או כל הליך דומה;
 5. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.
  1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר, כי הוא ימנע מכל פגיעה שהיא בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר או ההשתתפות בפלטפורמה וכי לא ישתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע. עצם הכניסה לאתר, השימוש בו ופעילות המשתמש בפלטפורמה (ככל שיפעל) מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן.
  2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלולים: להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר או את השתתפותם של אחרים בפלטפורמה; לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על-פי כל דין או מעשה העלול לעורר אחריות משפטית, לרבות מעשה באמצעות וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב; לעלות כדי הפרת זכויות קניינית מכל סוג שהוא של אחר או זכויות להגנת הפרטיות או העלולים לעלות לכדי איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
  3. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע כזה או אחר שיגיע אליו בקשר עם או כתוצאה מכניסתו לאתר או השתתפותו בפלטפורמה; הזכות לעשות שימוש במידע כאמור נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי (לרבות חומר פרסומי) או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו כאמור במידע לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ ברבים מידע שפורסם באתר באופן מסחרי או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על-ידי החברה אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
  4. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר או אשר הועבר במסגרת הפלטפורמה, אולם, על אף האמור, ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). החברה אינה מתחייבת (ואינה מסוגלת להתחייב) לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת הפלטפורמה.
  5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לחברה בקשר עם תביעה או דרישה הנובעות מהפרת תנאי שימוש אלה על-ידו.
  6. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש, כי השימוש של המשתמש באתר או פעולותיו  בפלטפורמה אינם מתיישבים עם הוראות תנאי שימוש אלה או הוראות כל דין, החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן לנקוט כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון כדי להגן על קניינה או על זכויותיה.

 

 1. שונות
  1. הפעילות באתר ובפלטפורמה כפופה להיתר עסקא "ברית פנחס".
  2. החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר, בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמשים לכך. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מתוקפם של הסכמי הלוואה שנחתמו באמצעות הפלטפורמה.
  3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  4. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים במסמכי הפלטפורמה.
  5. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  6. מקום שבו יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

* * * * *[1] על אף האמור, ייתכן והחברה תהא צד להסכמי הלוואה מסויימים, שעה שהיא פועלת בתור "נאמן הבטוחה".